Archiv Duben, 2019

Co nás čeká v květnu

Milí rodiče,

v květnu nás čeká:

  • 1. 5. – státní svátek
  • 8. 5. – státní svátek
  • 23. 5. – záchranný integrovaný systém – během celého dopoledne, koná se na školním hřišti, zdarma
  • 24. 5. – ředitelské volno (volby) 
  • 30. 5. – sportovní den – celé dopoledne na školním hřišti, s sebou: svačina, pití, sportovní oblečení, žákovská knížka, penál

Čtvrtletní písemné práce

Milí rodiče,

příští týden budeme psát čtvrtletní písemky.

pondělí 6. 5. – ČJ

úterý 7. 5. – M

 

L. Šmídová

Týdenní plán (29. 4. – 3. 5.)

ČESKÝ JAZYK

vyjmenovaná slova – průběžné souhrnné opakování

slovní druhy – podstatná jména, přídavná jména, zájmena

učebnice – str. 90                                                                  

pracovní sešit – str. 48, 49, 57

písanka 2. díl – individuálně (cca 2 stránky týdně)

četba – vlastní knížka (alespoň 10 minut denně)

MATEMATIKA

procvičování – počítání v oboru do tisíce, násobilka, slovní úlohy

dělení se zbytkem

geometrie – porovnávání úseček

učebnice 3. díl – str. 18 – 22

pracovní sešit 2. díl – str. 17, 18

pracovní sešit geometrie – str. 19

PRVOUKA

Rostliny – okrasné, užitkové

učebnice – str. 42 – 47

ŠVP – adresa

Milí rodiče,

zde je adresa na švp pro případné psaní dopisů či pohledů. 

Děti, které s námi nejedou mají jako dobrovolný úkol napsat nám. 🙂

Horský hotel na Černé hoře

Jánské Lázně

542 25

Těšíme se na vaše psaní. 🙂

Lucie Šmídová

Info pro rodiče dětí, které nejedou na švp

Milí rodiče,

děti, které nejedou na školu v přírodě a nejsou uvolněné z výuky, budou chodit do třídy 3.A a budou se řídit podle jejich rozvrhu. Družina zůstává v Esíčkách u pana učitele Saidla. S případnými dotazy se v příštím týdnu obracejte na paní učitelku Zelenou. 

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Omlouvání nepřítomnosti

Milí rodiče,

ráda bych znovu zdůraznila, že školní docházka vašich dětí je ze zákona povinná. Nepřítomnost je omluvena pouze zdravotními důvody nebo závažnými rodinnými důvody. Pokud chcete vaše dítě z vyučování uvolnit, je to samozřejmě možné, ale je vhodné mi dát alespoň vědět (ideálně dopředu) a v případě více dní podat žádost písemnou. Situace, kdy dítě neví, proč vlastně nebylo ve škole nebo spíš neví, co má říct, protože mu rodiče připravili jinou než pravdivou verzi, mi přijdou opravdu hloupé.

Zde k přečtení přikládám část školního řádu:

Zákonní zástupci jsou povinni
1. Zajistit účast žáka na vyučování.
2. Informovat školu o nepřítomnosti žáka ve vyučování a jejích důvodech do tří
kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Nepřítomnost žáka může být
omluvena zdravotními důvody, závažnými rodinnými důvody. Účast žáka na akcích
školy pořádaných mimo budovu školy v době vyučování je povinná. V době
vyučování navštěvují žáci lékaře jen v nutném případě. Pokud se žák účastní
odpoledního tréninku či zápasu, nemůže být omluven z dopoledního vyučování ze
zdravotních důvodů. Zákonný zástupce informuje o nepřítomnosti žáka třídního
učitele prostřednictvím e-mailu, telefonu, osobně. Zákonný zástupce omluví
nepřítomnost žáka ve vyučování do žákovské knížky do tří dnů školního vyučování
po skončení nepřítomnosti ve vyučování. Pokud nebude nepřítomnost takto omluvena,
je považována za neomluvenou. V rámci prevence záškoláctví sleduje učitel
nepřítomnost žáků a pokud zákonný zástupce neoznámí do tří dnů důvod
nepřítomnosti žáka či do tří dnů po návratu žáka do školy neomluví písemně tuto
nepřítomnost, kontaktuje třídní učitel obvykle sám zákonného zástupce žáka a zároveň
informuje vedení školy. V případě záškoláctví škola postupuje ve smyslu metodického
pokynu MŠMT a v odůvodněných případech vyžaduje pro omluvu nepřítomnosti žáka
lékařské potvrzení. Během vyučování může být žák uvolněn výhradně na základě
předchozí písemné žádosti rodiče nebo odchází v jeho doprovodu.

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

 

Bezinfekčnost

Milí rodiče,

dnes jsem dětem rozdala bezinfekčnost na švp. Prosím přineste ji vyplněnou v pondělí k autobusu.

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Fotografie z předávání cen v literární a výtvarné soutěži

Milí rodiče,

objevila jsem oficiální fotografie z předávání cen v literární a výtvarné soutěži, která se konala na podzim loňského roku, zde je na ně odkaz: 

https://drive.google.com/drive/folders/14s1dIm46qTLZ7hAPw6Mqnhe5SkcTUFfC

Užijte si je. 🙂

Lucie Šmídová

Týdenní plán (15. – 17. 4.)

ČESKÝ JAZYK

vyjmenovaná slova – průběžné souhrnné opakování

slovní druhy – přídavná jména

učebnice – str. 89                                                                   

pracovní sešit – str. 48, 56

písanka 2. díl – individuálně (cca 2 stránky týdně)

četba – vlastní knížka (alespoň 10 minut denně)

MATEMATIKA

procvičování – počítání v oboru do tisíce, násobilka, slovní úlohy

dělení se zbytkem

geometrie – přenášení úseček

učebnice 3. díl – str. 11, 15 – 17

pracovní sešit 2. díl – str. 15, 16

pracovní sešit geometrie – str. 18

PRVOUKA

Velikonoce

učebnice – str. –

Týdenní plán (8. – 12. 4.)

ČESKÝ JAZYK

vyjmenovaná slova – průběžné souhrnné opakování

slovní druhy – podstatná jména

učebnice – str. 80 – 87                                                                    

pracovní sešit – str. 47, 48, 55

písanka 2. díl – individuálně (cca 2 stránky týdně)

četba – vlastní knížka (alespoň 10 minut denně)

MATEMATIKA

procvičování – počítání v oboru do tisíce, násobilka, slovní úlohy

dělení se zbytkem

geometrie – přenášení úseček

učebnice 3. díl – str. 7 – 14

pracovní sešit 2. díl – str. 11 – 14

pracovní sešit geometrie – str. 18

PRVOUKA

Houby

Rostliny – společné znaky rostlin

učebnice – str. 36 – 39